·Eletrik enerjisi ve doğal gaz ithalatı işlemleri
· İthal veya ihraç konusu eşyanın G.T.İ.P.'sinin tespitini yapmak,
· İthal veya ihraç konusu eşyanın her hangi bir kurumun iznine tabi olup,olmadığının tespiti,
· Kurumun iznine tabi olan ürün için o kuruma müracaat ederek takip ve intacı, (T.S.E ,Garanti Belgesi,İŞGÜM Belgesi Vb.)
· Herhangi bir kurumun iznine tabi olan ürünün o kurumdan izin alınması için gerekli belgelerin tespiti ve müşterimize bildirilmesi,
· G.T.İ.P.da tereddüt yaşadığımız ürün için İthalatın yapılacağı düşünülen gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğe bağlayıcı tarife sorgusunun yapılması,
· İthal veya İhraç konusu ürünün maliyet tespiti için tahmini masrafların tespiti ile müşteriye bildirilmesi,
· Geçici ithalat veya Dahilde İşleme Belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda tahakkuk eden ve teminata bağlanan vergiler için verilen teminatların Gümrük ve Saymanlık nezdinde çözülmesinin sağlanması,
· ATR, EUR.1 Belgesi, Menşei şahadetnamesi tanzim edilmesi ve ilgili odadan onaylanması,
· İthal veya ihraç konusu eşyaya ait gümrük beyannamesinin oluşturulması ofisten tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve gümrük işlemlerinin takip ve intacı,
· Müşterimizin talimatları doğrultusunda, ithal konusu eşyanın, bildirilen adrese en güvenilir nakliye aracı ile sevkinin sağlanması.
· Dış Ticaret Danışmanlığı.
· Nakliye Organizasyonu.