Hizmetlerimiz

 • Eletrik enerjisi ve doğal gaz ithalatı işlemleri
 • İthal veya ihraç konusu eşyanın G.T.İ.P.'sinin tespitini yapmak,
 • İthal veya ihraç konusu eşyanın her hangi bir kurumun iznine tabi olup,olmadığının tespiti,
 • Herhangi bir kurumun iznine tabi olan ürünün o kurumdan izin alınması için gerekli belgelerin tespiti ve müşterimize bildirilmesi,
 • G.T.İ.P.da tereddüt yaşadığımız ürün için İthalatın yapılacağı düşünülen gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğe bağlayıcı tarife sorgusunun yapılması,
 • İthal veya İhraç konusu ürünün maliyet tespiti için tahmini masrafların tespiti ile müşteriye bildirilmesi,
 • Geçici ithalat veya Dahilde İşleme Belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda tahakkuk eden ve teminata bağlanan vergiler için verilen teminatların Gümrük ve Saymanlık nezdinde çözülmesinin sağlanması,
 • ATR, EUR.1 Belgesi, Menşei şahadetnamesi tanzim edilmesi ve ilgili odadan onaylanması,
 • İthal veya ihraç konusu eşyaya ait gümrük beyannamesinin oluşturulması ofisten tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve gümrük işlemlerinin takip ve intacı,
 • Müşterimizin talimatları doğrultusunda, ithal konusu eşyanın, bildirilen adrese en güvenilir nakliye aracı ile sevkinin sağlanması.
 • Dış Ticaret Danışmanlığı.
 • Nakliye Organizasyonu.