5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme,izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir

Tanımlar

MADDE 2– (1) Bu Kanunda yer alan;

a) Gümrük vergileri: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri,

b) Gümrüklenmiş değer: Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ifade eder. 

Pdf'e ulaşmak İçin Tıklayınız..